Klauzula informacyjna

                Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych jest „ESKULAP” Sp. z o.o. z siedzibą we Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 26A,

– w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: iod.eskulapspzoo@gmail.com

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie Art. 9 ust 2 pkt h RODO, oraz przepisów:

  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r.,poz. 125 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 123 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2018 r , poz. 160 z późn. zm.)
  • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr. 234 poz. 1570 z dnia 30 grudnia 2008 r.)

– Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: ZUS, KRUS, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakład Epidemiologii i Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Sądy, Prokuratury, Policja, firmy ubezpieczeniowe z którymi Pani/Pan ma podpisaną zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej,

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

– podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nie przekazanie spowoduje niemożność udzielania świadczeń zdrowotnych.